Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

2023-05-01 06:09:44 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 17.06.2023

Zamość, dnia 27.04.2023r.

 

Sz. P. Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 17.06.2023r godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu JUBILAT ul. Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej przedmiotu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej (Uchwała dotyczy przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów w pierwszym głosowaniu na kandydata wówczas w kolejnym głosowaniu decyduje zwykła większość głosów).
 12. Wybór Prezesa Zarządu Spółki na kadencję 1.01.2024 – 31.12.2026
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.
 14. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad.

2022-06-15 14:25:10 Wypłata dywidendy za rok 2021

Zarząd spółki zawiadamia, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy za rok 2021 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP. Akcjonariusze, którzy dokonywali wypłat gotówkowych i nie wskazali rachunku bankowego mogą odebrać dywidendę w gotówce w oddziale banku PKOBP lub wskazać rachunek na który ma być przelana.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.06.2022r.

2022-06-15 14:21:10 Zawiadomienie akcjonariuszy nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki informuje, że w dniu 14.06.2022 wypełnił obowiązek statutowy Spółki Akcyjnej Spomasz Zamość S.A. określony w §43 o treści:

„Akcjonariusz, który nie uczestniczył w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest powiadomiony przez zarząd o uchwałach powziętych przez walne zgromadzenie listem poleconym lub pocztą kurierską, kurierem za pisemnym potwierdzeniem odbioru nie później niż dwa tygodnie po walnym zgromadzeniu”

Zawiadomił szanownych Państwa akcjonariuszy spółki Spomasz Zamość S.A. o powziętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4.06.2022, które odbyło się w Karczmie Zamojszczyzna wysyłając powyższe listem poleconym.

Adam Biczak - prezes zarządu.

 

2022-04-28 14:09:05 Kwestie techniczne współpracy z Biurem Maklerskim PKO BP SA oraz bankiem PKO BP.

Zarząd spółki uprzejmie informuje, że Akcjonariusze będą mogli tak w ubiegłym roku w oddziałach PKO BP w Zamościu:

- dokonać aktualizacji danych,

- dokonać wypłaty środków,

- wskazać rachunek bankowy lub dokonać jego zmiany.

Jednocześnie informujemy, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy roku 2022 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP (jeśli zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy).

 

z poważaniem, prezes zarządu Adam Biczak

2022-04-26 13:11:27 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 4.06.2022

Zamość, dnia 19.04.2022r.

 

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 4.06.2022r godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Karczma Zamojszczyzna, Sitaniec Wolica 217, 22-400 Zamość (naprzeciwko stacji paliw Orlen w Sitańcu).

 

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (zarządowi i radzie nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2021.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących procedury postępowania z kartami do głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.
 13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 14. Wybory Członków Rady Nadzorczej
 15. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad.       

2021-06-18 13:19:31 Dywidenda - Ujawnianie kont bankowych lub zgłaszanie dyspozycji odbioru gotówki w oddziałach Banku PKO w Zamościu

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 marca 2021r  nastąpiła dematerializacja akcji i z tym dniem uzyskują moc prawną  wpisy w rejestrze akcjonariuszy który to rejestr akcjonariuszy w wypadku Spomasz Zamość S.A. prowadzi  PKO BP Biuro Maklerskie  na podstawie zawartej ze spółką  umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

PKO BP BM  po utworzeniu rejestru, na zasadach określonych w Umowie ze spółką i Regulaminie, zobowiązuje się do  ''pośredniczenia w wypłacie dywidendy akcjonariuszom”

Aby dokonać wypłaty dywidendy należy wskazać swój numer rachunku bankowego do przelania dywidendy lub zażądać wypłaty gotówki w kasie. Można tego dokonać w oddziale Banku PKO BP w Zamościu lub w dowolnym oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP.

W związku z tym:  

Zarząd Spomasz Zamość S.A. informuje, że począwszy od dnia 21.06.2021r. i w kolejnych dniach akcjonariusze Spółki będą mogli dokonać aktualizacji danych, wskazać rachunek bankowy, dokonać wypłaty środków również w Oddziale PKO BP w Zamościu (Oddział 1 ul. Partyzantów 15 i Oddział 3 ul. Wyszyńskiego 50b, 22-400 Zamość)

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z Uchwałą WZA przekazane do PKO Biuro Maklerskie środki zostaną  zaksięgowane w dniu 21.06.2021r. na rejestrach rynku niepublicznego akcjonariuszy i po ujawnieniu numerów kont bankowych dywidenda automatycznie znajdzie się na rachunkach bankowych lub będzie mogła być odebrana w kasie banku.

Zwracamy jednocześnie uwagę na jedną rzecz i poprosimy o przyjęcie do wiadomości, że środki zostaną z Państwa rejestru w BM rozksięgowane na rejestry Akcjonariuszy oczywiście 21.06.2021 rano, ale to jednak operacja masowa, która chwilę potrwa, wiec gorąca prośba o to aby Akcjonariusze od samego rana nie oczekiwali w oddziałach na wypłatę środków, bo to spowoduje z ich strony niepotrzebne nerwy i dezorganizację pracy oddziałów.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego na który mają zostać przekazane środki.

Ponadto wskazywanie rachunków bankowych lub odbiór gotówki możliwe jest cały czas w Punktach Obsługi Klienta Biur Maklerskich w całej Polsce. Kierowanie części akcjonariuszy do Banku w Zamościu ma na celu ułatwić zamieszkałym w okolicach Zamościa dokonanie powyższych czynności.

Zarząd Spomasz Zamość S.A.

 

Strona: