Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

2022-06-15 14:25:10 Wypłata dywidendy za rok 2021

Zarząd spółki zawiadamia, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy za rok 2021 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP. Akcjonariusze, którzy dokonywali wypłat gotówkowych i nie wskazali rachunku bankowego mogą odebrać dywidendę w gotówce w oddziale banku PKOBP lub wskazać rachunek na który ma być przelana.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.06.2022r.

2022-06-15 14:21:10 Zawiadomienie akcjonariuszy nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki informuje, że w dniu 14.06.2022 wypełnił obowiązek statutowy Spółki Akcyjnej Spomasz Zamość S.A. określony w §43 o treści:

„Akcjonariusz, który nie uczestniczył w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest powiadomiony przez zarząd o uchwałach powziętych przez walne zgromadzenie listem poleconym lub pocztą kurierską, kurierem za pisemnym potwierdzeniem odbioru nie później niż dwa tygodnie po walnym zgromadzeniu”

Zawiadomił szanownych Państwa akcjonariuszy spółki Spomasz Zamość S.A. o powziętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4.06.2022, które odbyło się w Karczmie Zamojszczyzna wysyłając powyższe listem poleconym.

Adam Biczak - prezes zarządu.

 

2022-04-28 14:09:05 Kwestie techniczne współpracy z Biurem Maklerskim PKO BP SA oraz bankiem PKO BP.

Zarząd spółki uprzejmie informuje, że Akcjonariusze będą mogli tak w ubiegłym roku w oddziałach PKO BP w Zamościu:

- dokonać aktualizacji danych,

- dokonać wypłaty środków,

- wskazać rachunek bankowy lub dokonać jego zmiany.

Jednocześnie informujemy, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy roku 2022 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP (jeśli zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy).

 

z poważaniem, prezes zarządu Adam Biczak

2022-04-26 13:11:27 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 4.06.2022

Zamość, dnia 19.04.2022r.

 

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 4.06.2022r godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Karczma Zamojszczyzna, Sitaniec Wolica 217, 22-400 Zamość (naprzeciwko stacji paliw Orlen w Sitańcu).

 

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (zarządowi i radzie nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2021.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących procedury postępowania z kartami do głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.
 13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 14. Wybory Członków Rady Nadzorczej
 15. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad.       

2021-06-18 13:19:31 Dywidenda - Ujawnianie kont bankowych lub zgłaszanie dyspozycji odbioru gotówki w oddziałach Banku PKO w Zamościu

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 marca 2021r  nastąpiła dematerializacja akcji i z tym dniem uzyskują moc prawną  wpisy w rejestrze akcjonariuszy który to rejestr akcjonariuszy w wypadku Spomasz Zamość S.A. prowadzi  PKO BP Biuro Maklerskie  na podstawie zawartej ze spółką  umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

PKO BP BM  po utworzeniu rejestru, na zasadach określonych w Umowie ze spółką i Regulaminie, zobowiązuje się do  ''pośredniczenia w wypłacie dywidendy akcjonariuszom”

Aby dokonać wypłaty dywidendy należy wskazać swój numer rachunku bankowego do przelania dywidendy lub zażądać wypłaty gotówki w kasie. Można tego dokonać w oddziale Banku PKO BP w Zamościu lub w dowolnym oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP.

W związku z tym:  

Zarząd Spomasz Zamość S.A. informuje, że począwszy od dnia 21.06.2021r. i w kolejnych dniach akcjonariusze Spółki będą mogli dokonać aktualizacji danych, wskazać rachunek bankowy, dokonać wypłaty środków również w Oddziale PKO BP w Zamościu (Oddział 1 ul. Partyzantów 15 i Oddział 3 ul. Wyszyńskiego 50b, 22-400 Zamość)

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z Uchwałą WZA przekazane do PKO Biuro Maklerskie środki zostaną  zaksięgowane w dniu 21.06.2021r. na rejestrach rynku niepublicznego akcjonariuszy i po ujawnieniu numerów kont bankowych dywidenda automatycznie znajdzie się na rachunkach bankowych lub będzie mogła być odebrana w kasie banku.

Zwracamy jednocześnie uwagę na jedną rzecz i poprosimy o przyjęcie do wiadomości, że środki zostaną z Państwa rejestru w BM rozksięgowane na rejestry Akcjonariuszy oczywiście 21.06.2021 rano, ale to jednak operacja masowa, która chwilę potrwa, wiec gorąca prośba o to aby Akcjonariusze od samego rana nie oczekiwali w oddziałach na wypłatę środków, bo to spowoduje z ich strony niepotrzebne nerwy i dezorganizację pracy oddziałów.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego na który mają zostać przekazane środki.

Ponadto wskazywanie rachunków bankowych lub odbiór gotówki możliwe jest cały czas w Punktach Obsługi Klienta Biur Maklerskich w całej Polsce. Kierowanie części akcjonariuszy do Banku w Zamościu ma na celu ułatwić zamieszkałym w okolicach Zamościa dokonanie powyższych czynności.

Zarząd Spomasz Zamość S.A.

 

2021-06-17 09:53:08 Dywidenda - Ujawnianie kont bankowych lub zgłaszanie dyspozycji odbioru gotówki

Zarząd Spomasz Zamość S.A. informuje, że od dnia 21.06.2021r. akcjonariusze Spółki będą mogli w Oddziale PKO BP w Zamościu dokonać aktualizacji danych, wskazać rachunek bankowy, dokonać wypłaty środków.

W piątek (18.06.2021), po uzgodnieniach z Bankiem będzie wiadomo, który Oddział PKO BP w Zamościu będzie obsługiwał P. akcjonariuszy.

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z Uchwałą WZA przekazane do PKO Biuro Maklerskie środki zostaną  zaksięgowane w dniu 21.06.2021r. na rejestrach rynku niepublicznego akcjonariuszy i po ujawnieniu numerów kont bankowych dywidenda automatycznie znajdzie się na rachunkach bankowych lub będzie mogła być odebrana w kasie banku.

 

Nie zmienia to faktu, że rachunki bankowe w celu przelania dywidendy lub składanie dyspozycji wypłaty gotówki w kasie można dokonywać cały czas w Biurze Maklerskim w Lublinie lub w innych Biurach Maklerskich:

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

20-002 Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 14

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:30

tel. (81) 532 66 37
faks (81) 532 78 34

 

 

 

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 65

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (44) 635 05 99
faks (44) 635 06 34

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

15-426 Białystok
Rynek Kościuszki 16

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (85) 678 63 94
faks (85) 678 63 97

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

85-005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 23

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (52) 326 13 84

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

42-200 Częstochowa
al. Najświętszej Maryi Panny 19

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (34) 378 11 40
faks (34) 378 11 44

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

82-300 Elbląg
ul. Teatralna 9

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (55) 239 63 14

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

80-958 Gdańsk
ul. Okopowa 3

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (58) 301 70 90
faks (58) 301 70 90

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

81-342 Gdynia
ul. Waszyngtona 17

Poniedziałek od 9:00 do 17:00
Wtorek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (58) 662 90 33
faks (58) 662 90 39

·ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W RACIBORZU

44-335 Jastrzębie Zdrój
al. Piłsudskiego 31

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (32) 477 10 22

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

58-506 Jelenia Góra
ul. Różyckiego 6

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (75) 643 61 72

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

40-012 Katowice
ul. Dworcowa 6

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (32) 357 99 00
faks (32) 357 99 05

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

75-841 Koszalin
ul. Jana Pawła II 23/25

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (94) 317 75 29
faks (94) 341 55 76

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

31-110 Kraków
ul. Piłsudskiego 19

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (12) 370 53 82
faks (12) 422 09 21

·ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W RZESZOWIE

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 3

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (13) 437 30 70
faks (13) 437 30 80

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

59-220 Legnica
ul. Wrocławska 25

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (76) 721 44 32
faks (76) 721 44 34

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

92-332 Łódź
al. Piłsudskiego 153

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (42) 670 46 96
faks (42) 670 46 93

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

10-540 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 21

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (89) 538 05 55

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

45-072 Opole
ul. Reymonta 39

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (77) 454 71 72
faks (77) 454 97 19

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

09-410 Płock
al. Jana Pawła II 2

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (24) 264 00 88
faks (24) 264 00 88

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

60-682 Poznań
os. Bolesława Śmiałego 121

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (61) 855 69 19

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

47-400 Racibórz
ul. Pracy 21

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:30

tel. (32) 453 94 60
faks (32) 453 94 61

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

35-959 Rzeszów
ul. 3 Maja 23

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (17) 875 28 84

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 20

Poniedziałek-Piątek od 10:00 do 17:00

tel. (32) 266 53 86
faks (32) 368 65 02

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

70-404 Szczecin
al. Niepodległości 44

Poniedziałek-Piątek od 9:30 do 17:30

tel. (91) 430 62 84
faks (91) 488 98 99

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

87-100 Toruń
ul. Szeroka 14/16

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (56) 610 47 40

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

02-515 Warszawa
ul. Puławska 15

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (22) 521 87 10
faks (22) 521 87 16

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

00-944 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/14

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (22) 525 48 23
faks (22) 525 42 44

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

50-082 Wrocław
ul. Ks. Piotra Skargi 1

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (71) 371 22 02

 

Strona: