Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

2024-04-25 08:51:29 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA 8.06.2024r.

Zamość, dnia 25.04.2024r.

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 8.06.2024r. godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu JUBILAT ul. Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

 

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2023.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 14/2020 dot. Pozyskania ewentualnych nabywców nieruchomości przy ul. Partyzantów 61 za kwotę nie mniejszą od kwoty 20.000.000,00 zł. Zmiana polegała by na dopuszczeniu do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ofert ewentualnych nabywców o wartości nie niższej niż 16.000.000,00 zł
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia elektronicznego systemu głosowania podczas Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki Spomasz Zamość S.A. zapewniającego

- tajność lub jawność głosowania w zależności od wymagań

- możliwość oddawania głosów „Za” , „Przeciw” , „Wstrzymuję się” w tym również możliwość głosowania przez pełnomocnika

- możliwość automatycznego wykluczenia akcjonariuszy z głosowania przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności w spółce

- możliwość automatycznego obliczania liczby oddanych głosów

    13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.

    14. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.

     15. Zamknięcie obrad.

2024-03-12 11:21:18 Zawiadomienie o zmianach w organach spółki Spomasz Zamość S.A.

Z dniem 31.12.2023r. wygasł mandat członka zarządu P. Tomasza Ciuraszkiewicza. Dobiegła też kadencja członka zarządu wiceprezesa Pana Tomasza Ciuraszkiewicza.

Na skutek wniosku Prezesa Zarządu p. Adama Biczaka złożonego do Rady Nadzorczej spółki w dniu 6.12.2023r. dotyczącego powołania Członka Zarządu spółki zgodnie z paragrafem 20 punkt 2 Statutu w osobie p. Stanisława Wojciecha Szykuły. 

Uchwałą nr 67/X z dnia 7.12.2023r. Rada Nadzorcza Spomasz Zamość S.A. zatwierdziła powołanie Pana Stanisława Szykułę na kadencję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2026r. Pan Stanisław Wojciech Szykuła wyraził zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu)

 Pan Stanisław Wojciech Szykuła zrezygnował z dniem 11.12.2023r. z funkcji członka Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza Spółki Spomasz Zamość S.A uchwałą 69/X potwierdziła wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Stanisława Szykuły z dniem 11.12.2023r.. Ponadto tą samą uchwałą (69/X) Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej paragraf 2 pkt 8 a/b/c o osobę Pana Kazimierza Palaka, który  oświadczając dnia 11.12.2023r. wyraził zgodę na powołanie do pełnienia fukcji Członka Rady Nadzorczej w spółce.

Uchwałą 70/X Rada Nadzorcza  postanowiła obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyć od dnia 11.12.2023r. dotychczasowemu z-cy Panu Krzysztofowi Przysiężniakowi.

 

 

2023-05-01 06:09:44 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 17.06.2023

Zamość, dnia 27.04.2023r.

 

Sz. P. Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 17.06.2023r godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu JUBILAT ul. Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej przedmiotu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej (Uchwała dotyczy przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów w pierwszym głosowaniu na kandydata wówczas w kolejnym głosowaniu decyduje zwykła większość głosów).
 12. Wybór Prezesa Zarządu Spółki na kadencję 1.01.2024 – 31.12.2026
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.
 14. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad.

2022-06-15 14:25:10 Wypłata dywidendy za rok 2021

Zarząd spółki zawiadamia, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy za rok 2021 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP. Akcjonariusze, którzy dokonywali wypłat gotówkowych i nie wskazali rachunku bankowego mogą odebrać dywidendę w gotówce w oddziale banku PKOBP lub wskazać rachunek na który ma być przelana.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 22.06.2022r.

2022-06-15 14:21:10 Zawiadomienie akcjonariuszy nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki informuje, że w dniu 14.06.2022 wypełnił obowiązek statutowy Spółki Akcyjnej Spomasz Zamość S.A. określony w §43 o treści:

„Akcjonariusz, który nie uczestniczył w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest powiadomiony przez zarząd o uchwałach powziętych przez walne zgromadzenie listem poleconym lub pocztą kurierską, kurierem za pisemnym potwierdzeniem odbioru nie później niż dwa tygodnie po walnym zgromadzeniu”

Zawiadomił szanownych Państwa akcjonariuszy spółki Spomasz Zamość S.A. o powziętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4.06.2022, które odbyło się w Karczmie Zamojszczyzna wysyłając powyższe listem poleconym.

Adam Biczak - prezes zarządu.

 

2022-04-28 14:09:05 Kwestie techniczne współpracy z Biurem Maklerskim PKO BP SA oraz bankiem PKO BP.

Zarząd spółki uprzejmie informuje, że Akcjonariusze będą mogli tak w ubiegłym roku w oddziałach PKO BP w Zamościu:

- dokonać aktualizacji danych,

- dokonać wypłaty środków,

- wskazać rachunek bankowy lub dokonać jego zmiany.

Jednocześnie informujemy, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy roku 2022 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP (jeśli zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy).

 

z poważaniem, prezes zarządu Adam Biczak

Strona: