Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Zbiorniki ciśnieniowe

Informacje ogólne

Zbiorniki wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z  dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (rozporządzenie wdraża dyrektywę ciśnieniową 97/23/WE)

Produkowane zbiorniki mają przeznaczenie do przeznaczone do:

  1. gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par, a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego, wynoszącego 1.013 milibarów, o więcej niż 0,5 bara,
  2. cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego wynoszącego 1.013 milibarów, o więcej niż 0,5 bara.

Przy czym znajdujące się w zbiornikach płyny (gazy lub ciecze lub gazy i ciecze) mogą być zaliczane do grupy 1 lub do grupy 2.

Grupa płynów 1 - obejmuje płyny niebezpieczne:

  1. skrajnie łatwopalne,
  2. wysoce łatwopalne,
  3. łatwopalne, gdy najwyższa dopuszczalna temperatura jest wyższa niż temperatura zapłonu,
  4. bardzo toksyczne,
  5. toksyczne,
  6. o właściwościach utleniających - określone w przepisach dotyczących kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych;

Grupa płynów 2 - obejmuje płyny niewymienione w pkt 1. Do grupy drugiej zaliczamy więc większość płynów spożywczych.

Zbiorniki do aseptycznego magazynowania soków owocowych

Zbiorniki do aseptycznego magazynowania soków owocowych

Zastosowanie

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania czynników spożywczych w warunkach aseptycznych uzyskanych przez prowadzony proces mycia i sterylizacji zbiornika i utrzymywanie nadciśnienia do momentu napełnienia zbiornika i po napełnieniu zbiornika.
Zbiornik wyposażony w armaturę aseptyczną. Rura DN50 poprowadzona wzdłuż płaszcza zbiornika - wspawana z jednej strony do dennicy górnej i sprowadzona do poziomu 1800 mm
Na końcu rurociągu zamontowany zawór sterylny z wakuomanometrem, filtrem i rurką fermentacyjną. Złącza DIN 11851 aseptyczne.
Zainstalowany zawór nadciśnieniowy i podciśnieniowy.
Króciec probierczy DN20 aseptyczny (do mycia i sterylizacji bez demontażu).

Zbiorniki do magazynowania cieczy niebezpiecznych

Zbiorniki do magazynowania cieczy niebezpiecznych

Zastosowanie

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania niektórych cieczy niebezpiecznych, szkodliwych, toksycznych, trujących, żrących, ciekłych zapalnych zgodnie z rozporządzeniami:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

« powrót